ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – COOKIES

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Ιατρική Εταιρεία με την επωνυμία «THE YOUTH PROJECT MEDICAL IKE» και
διακριτικό τίτλο «THE YOUTH PROJECT» που εδρεύει στην Νέα Ερυθραία επί της
οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ αριθ. 24, με ΑΦΜ: 801067046 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς
(στο εξής καλούμενη «Εταιρεία»), αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει συμμορφωθεί πλήρως
προς τις υποχρεώσεις της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας που απορρέουν από τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με
το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ
2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR), αλλά και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική ελληνική
νομοθεσία, σας ενημερώνει εν σχέσει με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
σας αφορούν, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία, τη νομική βάση για
την επεξεργασία τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τον τρόπο που τα
χρησιμοποιεί και τα προστατεύει, τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχετε με
βάση το πιο πάνω νομικό πλαίσιο.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που παρέχει σε
οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες από την
εταιρεία μας, καθώς και τους απασχολούμενος ή τους ενδιαφερόμενους ν’
απασχοληθούν σ’ αυτήν, ακριβή και εμπεριστατωμένη σχετική πληροφόρηση,
ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα – οποτεδήποτε – προκειμένου να είναι
πάντοτε ενημερωμένη και σύμφωνη με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα μας
https://theyouthproject.gr/ προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για
τυχόν αλλαγές.
1. Τί είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Βασικοί Ορισμοί
1.1. Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», σύμφωνα με το Άρθρο 4§1 του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), αναφέρεται
σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο
(υποκείμενο των δεδομένων), εφεξής καλούμενα «Προσωπικά Δεδομένα ή
Δεδομένα». Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας (όπως όνομα), αριθμό ταυτότητας, δεδομένα
θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας και γενικά έναν ή περισσότερους
παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική,
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
1.2. Ο όρος «επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το
Άρθρο 4§2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ

2016/679 (GDPR), αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή
ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με
διαβίβαση, η διάδοση, η κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
1.3. Ο όρος «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
σύμφωνα με το Άρθρο 4§7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR), αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που μόνα τους ή από κοινού με άλλα,
καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από
το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα
ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του, μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της
Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους.
1.4. Ο όρος «εκτελών την επεξεργασία» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
σύμφωνα με το Άρθρο 4§8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΔΠ ή GDPR), αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό που υπευθύνου επεξεργασίας.
1.5. Ο όρος «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4§11 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR), αναφέρεται σε κάθε ένδειξη
βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία
το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή
θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά
δεδομένα που το αφορούν.
1.6. Ο όρος «δεδομένα που αφορούν την υγεία» σύμφωνα με το Άρθρο 4§15 του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή
GDPR), αναφέρεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με
τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της
παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
2. Τί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε για εσάς;
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
σας αφορούν και είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για
τον οποίο δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό
αυτό και αφού προηγουμένως έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα:
2.1. Απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Συλλέγουμε απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τα οποία μπορεί να
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, την εθνικότητα,
την προσωπική/οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τα στοιχεία επικοινωνίας (κατοικία –
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα τραπεζικά στοιχεία και στοιχεία πληρωμών, τον αριθμό
ταυτότητας ή/και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), Α.Φ.Μ., αρμόδια
Δ.Ο.Υ. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά θα περιληφθούν στο φάκελο ή/και στην
καρτέλα που θα δημιουργηθεί είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
2.2. Δεδομένα που αφορούν την υγεία (ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα).
Συλλέγουμε από εσάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και
δεδομένα υγείας, σχετικά με τις παρεχόμενες από την Εταιρεία ιατρικές υπηρεσίες
(π.χ. ιατρικό ιστορικό), μόνον εφ’ όσον έχετε παράσχει ρητά προς τούτο τη
συναίνεση και συγκατάθεσή σας για την παροχή προς εσάς των υπηρεσιών μας
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) είτε για λόγους αποκατάστασης
προβλήματος της υγείας σας ή/και για λόγους πρόληψης είτε για λόγους αισθητικής
και εφόσον αυτά είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών της και εκπλήρωση
των υποχρεώσεών της. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα αυτά θα περιληφθούν στο
φάκελο που θα δημιουργηθεί είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, μετά την
επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας.
2.3. Δεδομένα και Στοιχεία Επικοινωνίας.
Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και γενικότερα τα στοιχεία
επικοινωνίας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
και του αριθμού τηλεφώνου σας (σταθερού ή/και κινητού).
2.4. Απαραίτητα Στοιχεία για την Έκδοση Νομίμων Παραστατικών:
Συλλέγουμε τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση και πληρωμή των
παρεχομένων υπηρεσιών μας, καθώς και τη διαχείριση ζητημάτων πληρωμών, όπως για
παράδειγμα ο ΑΦΜ σας, τα τραπεζικά στοιχεία σας και στοιχεία πληρωμών (π.χ. ΙΒΑΝ) κ.λπ.
2.5. Κρατικούς και επίσημους αριθμούς ταυτοποίησης.
Συλλέγουμε τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας, τον ΑΜΚΑ σας, ή άλλο αριθμό
ταυτοποίησής σας, που έχει εκδοθεί από αρμόδια κρατική αρχή, μόνο σε περίπτωση που
θα χρειαστεί.
2.6. Στοιχεία δραστηριότητας on-line.
Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν χρησιμοποιείτε τις
διαδικτυακές υπηρεσίες και διαδικτυακούς τόπους της εταιρείας μας και εφ’ όσον έχετε
προηγουμένως παράσχει ρητά τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό. Αυτά μπορεί να
περιλαμβάνουν τον αναγνωριστικό λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη
διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά σας στοιχεία στο διαδίκτυο που μας παρέχετε on-line
στην ιστοσελίδα μας. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνον για τις διαδικτυακές υπηρεσίες και
διαδικτυακούς τόπους των οποίων την ιδιοκτησία έχει η εταιρεία μας και δεν ισχύει για
πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού ιστοτόπου.
2.7. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα συλλέγει και δεν θα επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα από ανήλικα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να εξασφαλίσει
προηγουμένως την συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα του
ανηλίκου.

3. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
σας αφορούν;
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
ενδεικτικά για τους κατωτέρω αναγραφόμενους σκοπούς:
 Για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς και
συγκεκριμένα την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας –
ΠΦΥ είτε για λόγους αποκατάστασης ή/και πρόληψης προβλήματος της
υγείας είτε για λόγους αισθητικής, ιατρικής διάγνωσης ή/και θεραπείας.
 Για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας σε εσάς.
 Για την κάθε είδους επικοινωνία μας μαζί σας, για την ενημέρωσή σας στα
πλαίσια των παρεχομένων υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένης και
τηλεφωνικής κλήσης, απoστολής μηνύματος sms, αποστολή μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείο,υ για την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες
υπηρεσίες, για την υπενθύμιση, επιβεβαίωση ραντεβού ή/και επανελέγχου).
 Για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για θέση εργασίας
στην εταιρεία μας, για την οποία υποβάλατε αίτηση και βιογραφικό και για
λόγους επικοινωνίας μας μαζί σας για το σκοπό αυτό.
 Για την εν γένει συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας και δη με
την ισχύουσα φορολογική, ασφαλιστική, εργατική νομοθεσία, τους
ισχύοντες νόμους για την υγεία, την παροχή των υπηρεσιών μας και τις εν
γένει νόμιμες υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσής
μας για τήρηση ιατρικού αρχείου (αρ. 14 ΚΙΔ) και τήρηση αρχείου
επεξεργασίας δεδομένων υγείας (αρ. 30 ΓΚΠΔ).
 Για τη συμμόρφωσή μας με νομικές διαδικασίες και δικαστικές αποφάσεις,
για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες και
αρχές κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας τους.
 Για την εκπλήρωση του εννόμου συμφέροντος της εταιρείας μας.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο
που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και
που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά ή τα συμφέροντά σας.
 Για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και αξιώσεών μας
προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας και τις
επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, ή των συνεργατών μας και
προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την
ασφάλεια ή τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μας και των συνεργατών
μας, των δικών σας νομίμων αξιώσεων ή δικαιωμάτων σας, ή άλλων ατόμων.
4. Από πού συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που σας αφορούν;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται:
 Από εσάς, όταν επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας, όταν συμπληρώνετε
ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο («e-mail»), ή
με οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία σας μαζί μας, με σκοπό να
πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας.
 Αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης – φυλλομετρητή
(«browser») ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή
σας στην Ιστοσελίδα μας.
 Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για
ενημερωτικούς σκοπούς, συλλέγουμε μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα που σας αφορούν τα οποία διαβιβάζει το πρόγραμμα
περιήγησής σας (φυλλομετρητής – browser) στον διακομιστή (server) μας,
τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε
εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.
 Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν
και τα οποία συλλέγονται από τα Cookies, τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα που σας αφορούν περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς
ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την ρητή
συγκατάθεσή σας.
 Επίσης, συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν
κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και εφόσον εσείς έχετε ρητά
συναινέσει προς τούτο, συμπληρώνοντας ρητά τα αντίστοιχα πεδία.
 Από τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άλλο περιεχόμενο
κοινωνικών μέσων, τα εργαλεία και τις εφαρμογές μας.
 Από εσάς, όταν επισκέπτεστε το χώρο των εγκαταστάσεών μας για να λάβετε
πληροφορίες για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, για την παροχή των
υπηρεσιών μας σε εσάς.
5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν.
Η επεξεργασία από την εταιρεία μας των απλών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα ή/και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών που
σας αφορούν, γίνεται στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών μας
υποχρεώσεων προς εσάς και δη την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και
βασίζεται:
 Στην με θετική ενέργεια, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει
επιγνώσει συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα
οποτεδήποτε με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος με το αίτημά
σας προς την εταιρεία μας.

 Στη σύναψη και εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης παροχής των υπηρεσιών
μας.
 Σε αίτημά σας όταν επισκέπτεστε τους χώρους των εγκαταστάσεών μας για
να λάβετε ενημερωτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.
 Στην νόμιμη υποχρέωσή μας, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) και για τη συμμόρφωση μας προς
την ισχύουσα εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εκπλήρωση των
νομίμων υποχρεώσεών μας προς τις δημόσιες/κρατικές υπηρεσίες και
αρχές.
 Στο έννομο συμφέρον μας για την εκπλήρωση του εταιρικού μας σκοπού,
ήτοι την παροχή των υπηρεσιών μας, για την θεμελίωση, άσκηση ή
υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας.
6. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 Όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είτε για
λόγους αποκατάστασης προβλήματος υγείας ή/και για λόγους πρόληψης
είτε για λόγους αισθητικής, ιατρικής διάγνωσης, θεραπείας, διατηρούμε τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό
διάστημα ορίζει η σχετική νομοθεσία και ειδικότερα για όσο διάστημα ορίζει
ο Ν 3418/2015, σύμφωνα με τον οποίο, υποχρεούμεθα να διατηρούμε τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τουλάχιστον δέκα
(10) χρόνια ή για μία 20ετία μετά την τελευταία σας επίσκεψη.
 Όταν πρόκειται να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική μας
υποχρέωση, διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν, τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται, σύμφωνα με την
νομοθεσία, για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση.
 Όταν πρόκειται για την εν γένει επικοινωνία μας μαζί σας, η δήλωση
συγκατάθεσής σας τηρείται για όσο χρονικό διάστημα δεν την ανακαλείτε.
 Όταν πρόκειται για κάλυψη θέσης εργασίας και αποστολή από εσάς
βιογραφικού σημειώματος για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την
παραλαβή του.
7. Εγγυήσεις και μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας.
Όταν μας δίνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να
διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια.
Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε, σε
διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα απολύτως αναγκαία δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και σε εκείνους μόνο τους εργαζομένους

μας, που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα σας αυτά, προκειμένου να παρέχουν
τις υπηρεσίες μας σε εσάς.
Επιπλέον, εκπαιδεύουμε το προσωπικό της εταιρείας μας, ως προς τη σημασία της
εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δεσμεύουμε αυτό με
συμβάσεις εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και τήρησης απορρήτου των
πληροφοριών που λαμβάνουν γνώση λόγω της παροχής των υπηρεσιών μας.
Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που σας αφορούν από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή
μεταβολή:
 Χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε χώρους με διαβαθμισμένη
και περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους.
 Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές συμμορφωμένα με τον ΓΚΠΔ, που έχουν εγκατασταθεί κατά
τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 Υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους.
 Μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας.
 Αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
σας αφορούν ( τόσο των απλών όσο και των ειδικών κατηγοριών-
ευαίσθητα) είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, σε ειδικό
αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο και ασφαλή, στον οποίο δεν υπάρχει
πρόσβαση ατόμων χωρίς εξουσιοδότηση.
 Κωδικοποίηση, κρυπτογράφηση των πιο ευαίσθητων δεδομένων.
 Συνεχής προσαρμογή και επικαιροποίηση της λειτουργίας των διαδικασιών
και συστημάτων μας.
8. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν;
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, γίνεται
από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων
και των εξωτερικών συνεργατών της (ενδεικτικά αναφέρονται οικονομικοί
σύμβουλοι – λογιστές, νομικοί σύμβουλοι κ.λ.π.), οι οποίοι όμως έχουν δεσμευτεί
απέναντί μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και για την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μόνον για τους
σκοπούς που μας έχουν παρασχεθεί μέσω συστημάτων πληροφορικής και

ηλεκτρονικών συσκευών ή/και χειρόγραφα, και οι οποίοι, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό μας –θα ενεργούν ως «εκτελούντες την επεξεργασία.
8.1. Η εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση,
παραχώρηση κ.λ.π. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
(πλην όσων αναφέρονται πιο πάνω στην παρούσα) παρά μόνον αν αυτό
επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται να γίνει προς
δημόσιους/δικαστικούς/ελεγκτικούς φορείς και αρχές.
8.2. Σε κάθε διαβίβαση για την κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας επεξεργασία,
λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα δεδομένα που
θα διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν οι
προϋποθέσεις για νόμιμη προσήκουσα επεξεργασία τους.
9. Τα δικαιώματά σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του ΓΚΠΔ:
 Δικαίωμα πρόσβασης – Δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες για το εάν
γίνεται επεξεργασία δεδομένων και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.
 Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία αυτή (ποιος, για ποιο
σκοπό, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.).
 Δικαίωμα στη διόρθωση – Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών
δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.
 Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) – Δικαίωμα να ζητείται η
διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο υπό
ορισμένες προϋποθέσεις και εφ’ όσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη διάταξη
νόμου (δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα, ανάκληση
συγκατάθεσης, δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία).
Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – όταν αμφισβητείται η ακρίβεια
των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν
χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, το υποκείμενο των
δεδομένων έχει αντιταχθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Δικαίωμα αίτησης διαβίβασης
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε
δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή,
εφόσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη απαγορευτική διάταξη νόμου (π.χ.
ιατρικό απόρρητο)
 Δικαίωμα να απευθύνεστε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ για κάθε ζήτημα που άπτεται
της αρμοδιότητάς της σε σχέση με την άνω περιγραφείσα επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά.

Μπορείτε να ασκήσετε τα άνω δικαιώματά σας κατόπιν υποβολής σχετικής
έγγραφης αίτησης προς την εταιρεία, η οποία οφείλει να σας απαντήσει χωρίς
επιβάρυνσή σας και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής
αίτησης.
9. Συνέπειες μη παροχής των δεδομένων σας
Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, είναι
απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και την εκτέλεση των
συμβατικών μας υποχρεώσεων, ως εκ τούτου, σε περίπτωση άρνησής σας, για την
παροχή τους από εσάς, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
10. Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;
Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων,
έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια
και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη
επεξεργασία τους. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η
μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
12. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο
με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε τον χειρισμό τους από την
Εταιρεία μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση
σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν, στέλνοντας e-mail στο info@theyouthproject.gr.
Στην εταιρεία μας Υπεύθυνη για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα
είναι η κυρία Νίκη Ανδρεαδάκη. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να
επικοινωνείτε μαζί της στέλνοντας email στη διεύθυνση info@theyouthproject.gr ή
με αποστολή εντύπου στη διεύθυνση Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 24, Νέα Ερυθραία,
146 71 υπόψιν της κυρίας Νίκης Ανδρεαδάκη.
13. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε χρονική
στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης
της επικαιροποιημένης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να σας
υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα
μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον
υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο.
Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας
για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές
κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα
cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από
κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να
δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.
Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του
χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή
πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του
(browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του
δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies,
είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό
δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα
αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των
cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του
δικτυακού τόπου.
Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας;
Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα είναι μόνιμα cookies
(persistent cookies) και προσωρινά cookies (session cookies).
Τα προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα
διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή / και μετά το κλείσιμο του
browser.
Τα μόνιμα cookies (persistent cookies) παραμένουν στον υπολογιστή ή την
συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο στο cookie
χρονικό διάστημα.
Επίσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ορισμένοι συνεργάτες μας (Google
Analytics, Google AdWords, Facebook, Instagram, Μessenger) τοποθετούν, για
λογαριασμό μας, cookies (third-party cookies). Με αυτά τα cookies συλλέγουν
δεδομένα για την απόδοση της προώθησης των υπηρεσιών μας και την
αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να
χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά
συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη σχετική εμπειρία σας ως επισκέπτη.
Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες
συλλέγονται;

Η ιστοσελίδα της εταιρείας μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς
αναλόγως της λειτουργίας τους:
Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies (Essentials). Τα απολύτως απαραίτητα
cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας
επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως
πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies
δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν
μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
Cookies Λειτουργικότητας (Functionality). Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν
τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη
γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και
προσωποποιημένες λειτουργίες. Επιπλέον, βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών που
εσείς έχετε ζητήσει, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε
άλλους διαδικτυακούς τόπους.
Cookies Επιδόσεων (Analytics). Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο, όπως ποιες σελίδες
επισκέπτεστε συχνότερα και εάν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων. Οι πληροφορίες
που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές. Τα χρησιμοποιούμε μόνο για να βελτιώσουμε
τις επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου μας.
Ο ιστότοπός μας  χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών
εργαλείων ιστού που παρέχεται από την Google Inc. Το Google Analytics
χρησιμοποιεί cookies για να βοηθά αυτόν τον ιστότοπο να αναλύει πώς
τον χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με το
πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο θα μεταδίδονται στην Google, η οποία θα
τα αποθηκεύει σε εξυπηρετητές στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις
πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου που χρησιμοποιείτε αυτόν τον
ιστότοπο, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για
τους διαχειριστές του και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη
δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δύναται
επίσης να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται
από τη νομοθεσία ή αν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για
λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με
οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχει στην κατοχή της.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση
cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που
βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας.
Cookies στόχευσης/προωθητικών ενεργειών και στατιστικών χρήσης
(Advertising). Χρησιμοποιούνται αυτά τα cookies για την παροχή περιεχομένου,
που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης προώθησης/προσφορών, τον

περιορισμό προβολών προωθητικών ενεργειών ή την μέτρηση
αποτελεσματικότητας μιας προωθητικής ενέργειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν
για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί, ώστε να καθορίσουμε
ποια ηλεκτρονικά κανάλια είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να
επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε
εμάς. Επίσης, για να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας, χρησιμοποιούμε
cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που
αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, τις  καταχωρίσεις, ενημερώσεις και τις
υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπός μας. Για παράδειγμα, πόσες φορές είδατε
ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και εάν επιλέξατε να το κοινοποιήσετε σε
κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ιστότοπός μας δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη
επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της για επαναληπτική προωθητική
ενέργεια/επικοινωνία.
Μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τέτοια χρήση των cookies από την
Google.
Ο ιστότοπός μας  δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για
τις προωθητικές ενέργειες προβολής (π.χ. δυναμική επαναληπτική επικοινωνία,
αναφορές εμφάνισης Δικτύου, εμφάνισης Google και αναφορές δημογραφικών
στοιχείων και ενδιαφερόντων κλπ).
Χρησιμοποιώντας τις  Ρυθμίσεις προωθητικών ενεργειών, μπορείτε να εξαιρεθείτε
από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσετε τις
διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.
Cookies κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη
διασύνδεση του λογαριασμού σας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον
ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, για να σας επιτρέπεται να αναδημοσιεύετε και να
μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες που υπάρχουν
στην ιστοσελίδα μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτούνται για
την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Facebook, δύνανται να εμφανίσουν
διαφημίσεις της Εταιρίας μας στον ιστότοπο της Facebook.com όσο και στα
συνεργαζόμενα site της στο διαδίκτυο και να κάνουν χρήση cookies για την
ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε
προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας.
Ο ιστότοπός μας δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη
επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας για δυναμική επαναληπτική επικοινωνία.

Μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας από τέτοια χρήση των cookies από την
Facebook  εδώ .Περισσότερες πληροφορίες για τις διαφημίσεις του Facebook
μπορείτε να μάθετε εδώ.
Πώς να ελέγξετε γενικά τα cookies;
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε
για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία
αυτών, με εξαίρεση τα Bασικά Cookies, τα Cookies Λειτουργικότητας και τα Cookies
Διαχείρισης κίνησης για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν
αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα
χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη
συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη
συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που
χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή:
Για
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον
υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε
κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε
συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της
χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, να έχετε  πρόσβαση σε αυτά, να τα διορθώσετε και να
τα συμπληρώσετε ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη
διαγραφή τους, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να άρετε τη συγκατάθεσή
σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την
επεξεργασία των δεδομένων σας.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην www.theyouthproject.gr,  μπορείτε να
υποβάλλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου info@theyouthproject.gr.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;
Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα
δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αλλαγές στην Πολιτική cookies.
Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για
το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η
παρούσα τέθηκε σε ισχύ το 2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η
ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική
Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.